Ceny a úhrady léků

Ceny léků v ČR patří mezi nejnižší v Evropě. Důvodem je zejména neustálý a ne vždy zcela předvídatelný tlak státu na co nejnižší cenu léků. Příliš nízké ceny však bohužel vedou k reexportu léků za české hranice a komplikují situaci výrobcům, kteří chtějí uvést na trh nový léčivý přípravek. Nepředvídatelná regulace tak zvyšuje riziko nedostupnosti léků pro české pacienty.

 

Vývoj ani distribuce generik nejsou zadarmo

Pro cenotvorbu léčivých přípravků platí stejné ekonomické principy, jako v případě každého jiného zboží. Výsledná cena se tak odvíjí od nákladů na výzkum, vývoj, klinické testování a výrobu. K tomu všemu je potřeba přičíst marži distributorů a prodejců a zejména pak daň.

Oproti některým jiným produktům jsou v případě léků velmi vysoké investice do základního výzkumu a vývoje. Zatímco výzkum a vývoj jednoho originálního léčivého přípravku stojí podle nejnovějších údajů až 2,6 miliard dolarů, vývoj lékových forem u nových generických léků stojí v průměru  jeden až dva milióny dolarů. Finančně náročné je také zabezpečení distribuce a prodeje léků. V obou případech totiž nakládání s léčivými přípravky podléhá přísným pravidlům, tak aby byla chráněna kvalita a bezpečnost výrobku.

Nízké ceny, prázdné sklady

Příliš nízká cena léčivých přípravků je jedním z hlavních důvodů reexportů, tedy paralelního vývozu léků za české hranice. Navzdory skutečnosti, že ceny léků v ČR jsou jedny z nejnižších v Evropě, stát dlouhodobě usiluje o jejich další snižování. Posledním příkladem je přijetí novely zákona o léčivech v lednu 2017, která snižuje cenu generik při vstupu na trh z 32 % na 40 % a cenu biosimilars z 15 % na 30 %.

Kromě zvýšeného rizika reexportu, nepřinášejí extrémně nízké ceny pacientům žádné výhody. Vlivem snižování úhrad ze strany zdravotních pojišťoven totiž obvykle roste jejich spoluúčast v podobě doplatků na léky. Lze tedy konstatovat, že veřejnost z tlaku na příliš nízkou cenu a úhradu léků výrazně neprofituje.

V neposlední řadě nízká cena léků způsobuje, že moderní léky se nedostávají na český trh stejně rychle jako v zahraničí. Ačkoliv si toho pacienty často ani nemusí být vědomi, děje se tak na jejich úkor a je tím omezený jejich přístup k moderní terapii.

Nepředvídatelná regulace

Česká republika je evropským šampionem v počtu tržních regulací. Trh s léky přitom v současné době reguluje až 17 různých opatření. Komplikovaný legislativní rámec bohužel vždy vytváří nepřehledné a nepředvídatelné prostředí, které obsahuje chyby, nelogičnosti a systémové problémy. Pacient tak může za balení s nižším počtem tablet doplácet v některých případech více než za balení větší.

Takové netransparentní prostředí zároveň dále omezuje dostupnost léčivých přípravků pro pacienty. Přeregulovaný trh totiž snižuje motivaci výrobců přicházet na trh s novými léky, rozšiřovat lékové portfolio a snižovat tak riziko nedostupnosti.

Čím průhlednější, tím dostupnější

Bezhlavý tlak na cenu má negativní dopad jak na dostupnost léků, tak i na kvalitu léčby. Příliš nízké ceny jsou výhodou, která je pouze zdánlivá. Zdražení léků samozřejmě nezajistí zlepšení této situace.

Správnou cestou je spíše liberalizace trhu, která umožní jednodušší vstup nových léků na trh a zajistí tak širší nabídku a vyšší dostupnost léčivých přípravků pro pacienty.

Vstup stejně bezpečných i účinných alternativ jakými jsou generické a biosimilární léky pomůže především českým pacientům. V neposlední řadě i proto, že konkurenční prostředí snižuje cenovou hladinu přirozeně a není zatíženo rizikem výpadků a nedostupností způsobených nepřiměřenou regulací.