Stanovy sdružení

Článek I.

Založení Sdružení

Zájmové sdružení právnických osob Česká asociace farmaceutických firem (dále jen „Sdružení“) bylo založeno na časově neomezenou dobu podle ustanovení § 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to zakladatelskou smlouvou ze dne 23. listopadu 2000. Sdružení bylo dne 12.1.2001 zaregistrováno Úřadem městské části Praha 1 pod registračním číslem 25.

 

Článek II.

Název a sídlo

1.     Název zájmového Sdružení právnických osob zní:  Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF).

2.     Sídlem Sdružení je Praha.

 

Článek III.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti Sdružení je sjednocovat na základě společných zájmů právnické osoby (dále jen „firmy“), které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem, propagací a marketingem humánních léčivých přípravků, zejména generických, informatikou v oblasti farmaceutického průmyslu  a užitím léčivých přípravků. Cílem Sdružení je stát se širokým reprezentantem farmaceutických společností působících v ČR.

 

Článek IV.

Účel a cíle

1.     Sdružení bylo založeno za účelem ochrany a podpory společných zájmů jeho členů.

2.     Sdružení široce reprezentuje farmaceutický průmysl působící v ČR a podporuje jeho společenské postavení a rozvoj.

3.     Cílem Sdružení je zejména:

a)    Hájit zájmy farmaceutického průmyslu v ČR a podílet se na rozvoji farmaceutického průmyslu a zdravotnictví v ČR,

b)    Prosazovat pozitivní roli generických léků v systému českého zdravotnictví a spolupůsobit při tvorbě legislativního rámce souvisejícího s předmětem činnosti Sdružení,

c)     Intenzivně spolupracovat s aktéry zdravotní politiky, odbornou i laickou veřejností a přinášet maximální přínosy pro veřejné zdraví občanů ČR,

d)    Podílet se na zajištění dostupnosti a udržitelnosti systému při poskytování zdravotní péče,

e)    Podporovat hospodářské, právní a odborné zájmy svých členů a poskytovat služby členům Sdružení,

f)     Dodržovat závazná pravidla etického chování člena Sdružení stanovená v aktuálním Etickém kodexu,

g)    Plnit úkoly přenesené veřejnými orgány na Sdružení v souladu s právními předpisy ČR,

h)    Organizovat konference a přednášky na témata související s oborem působnosti lékařských, lékárenských a farmaceutických společností,

i)      Provádět a organizovat účast na školení a zkouškách pro odborníky a odborné skupiny především z řad svých členů,

j)     Spolupracovat s příslušnými organizacemi v ČR a v zahraničí včetně vzájemné výměny informací,

k)    Spolupracovat s významnými podniky, veřejnými orgány, institucemi a dalšími odbornými sdruženími,

l)      Poskytovat poradenské a další služby svým členům,

m)   Udržovat stálý kontakt s orgány veřejné správy a samosprávy a s jinými profesními organizacemi v oblasti zájmu farmaceutických firem,

n)    Podporovat nejvyšší standard výzkumu, vývoje, výroby, propagace, marketingu a distribuce léků a šířit informace o těchto skutečnostech mezi veřejností,

o)    Iniciovat a umožnit pravidelné kontakty a výměnu informací mezi jednotlivci, firmami a zejména mezinárodními asociacemi, které se přímo nebo nepřímo podílejí na vědeckém výzkumu, výrobě, propagaci a marketingu léků,

p)    Iniciovat a podporovat spolupráci mezi orgány veřejné správy a samosprávy evropských zemí, nadnárodními evropskými úřady, evropskými organizacemi, jejichž aktivity se přímo, či nepřímo dotýkají předmětu činnosti Sdružení,

q)    Iniciovat a podporovat spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi působícími v ČR i v zahraničí, jejichž aktivity se přímo, nebo nepřímo dotýkají předmětu činnosti Sdružení,

r)     Působit jako člen v rámci mezinárodních organizací, zejména v Evropské asociaci generického průmyslu EGA,

s)     Cílem Sdružení není poskytnout platformu ani jinak umožnit aktivity, které by mohly mít za cíl ovlivňování nezávislého soutěžního chování členů Sdružení nebo by mohly vést k narušení hospodářské soutěže či jiných obecně závazných pravidel.

 

Článek V.

Právní forma a způsobilost

1.     Sdružení je právnickou osobou ve smyslu ustanovení § 20i, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

2.     Sdružení je nevládní neziskovou organizací.

3.     Sdružení nabylo právní způsobilosti dnem 12.1.2001, a to zápisem do registru sdružení vedeného Úřadem městské části Praha 1.

Článek VI.

Členství ve Sdružení

1.     Členem Sdružení se může stát kterákoliv právnická osoba vyhovující svým předmětem činnosti ustanovení článku III. stanov, která projeví svůj zájem přistoupit za člena Sdružení.

2.     Členy Sdružení mohou být právnické osoby působící v ČR, jejichž činnost je v souladu s předmětem činnosti Sdružení a s jeho přijatým Etickým kodexem.

3.     Členem Sdružení se nemůže stát veřejnoprávní subjekt nebo orgán státní správy.

4.     Každý člen Sdružení má povinnost informovat představenstvo Sdružení o skutečnosti, že přestal splňovat předpoklady pro členství ve Sdružení podle bodu 1. tohoto článku.

5.     Členství ve Sdružení, za splnění podmínek uvedených výše v tomto článku, se rozlišuje na:

5.1.  přidružené – přidružený člen je člen, jehož členství ve Sdružení je časově omezeno na dobu 1 kalendářního roku od okamžiku jeho přijetí členskou schůzí za přidruženého člena Sdružení s tím, že po ukončení prvního roku tohoto členství se přidružený člen Sdružení zavazuje písemně sdělit do 15 dnů po uplynutí lhůty jednoho roku od okamžiku, kdy byl členskou schůzí přijat za přidruženého člena, představenstvu Sdružení, jestli má zájem o další členství ve Sdružení či nikoliv. V případě, že představenstvu Sdružení není ve lhůtě uvedené v předchozí větě doručeno písemné vyjádření přidruženého člena Sdružení, platí, že o členství nemá zájem a automaticky bez dalšího přestává být členem Sdružení. V případě, že představenstvu Sdružení je ve lhůtě uvedené v první větě tohoto odstavce  doručeno písemné vyjádření přidruženého člena Sdružení, z něhož plyne zájem o další členství, platí, že se okamžikem doručení tohoto vyjádření stává tzv. základním členem Sdružení se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Přidružený člen Sdružení má zejména právo se podílet na činnosti Sdružení tzv. aktivní účastí v komisích, v jiných orgánech Sdružení mu jakákoliv aktivita nepřísluší. Aktivní účastí se rozumí pro účely těchto stanov zejména možnost přidruženého člena nominovat člena do odborné komise (s výjimkou Etické a Odvolací komise), který se účastní jejího jednání (s výjimkou Etické a Odvolací komise) a může plnit její úkoly.

5.2.  základní – člen se základním členstvím ve Sdružení je člen, který není přidruženým členem.

Článek VII.

Vznik členství

Základním i přidruženým členem Sdružení se žadatel stane po splnění těchto předpokladů:

1.     Podmínkou vzniku základního i přidruženého členství je vyplnění členské při­hlášky, jejíž přílohou bude čestné prohlášení žadatele o tom, že (a) žadatel splňuje předpoklady pro vznik členství dle článku VI. těchto stanov a (b) žadatel se zavazuje dodržovat stanovy Sdružení a Etický kodex.

2.     Sdružení je oprávněno zeptat se žadatele o základní i přidružené členství na bližší doplňující informace dotýkající se podmínek pro vznik členství.

3.     Základním i přidruženým členem Sdružení se žadatel o členství stane rozhodnutím členské schůze o jeho přijetí a uhrazením členského příspěvku ve lhůtě uvedené v čl. XVII. těchto stanov, ne-li usnesením členské schůze stanoveno jinak.

Článek VIII.

Zánik a pozastavení členství

Základní i přidružené členství zaniká:

1.     Vystoupením ze Sdružení.

2.     Ukončením členství ve Sdružení na základě rozhodnutí členské schůze

3.     Zánikem právnické osoby, nebo prohlášením konkursu na člena Sdružení nebo zastavením konkursu pro nedostatek majetku.

4.     Vyloučením ze Sdružení.

U přidruženého členství může dojít k jeho zániku rovněž okamžikem uvedeným v čl. VI. odst. 5.1. výše.

 

Způsob zániku základního i přidruženého členství:

1.     Členství ve Sdružení zaniká vystoupením na základě oznámení o vystoupení, které musí být doručeno představenstvu na adresu sídla Sdružení nejpozději tři měsíce před koncem kalendářního roku.  Členství zaniká vždy k poslednímu dni v roce.

2.     Rozhodnutím členské schůze může Sdružení ukončit členství členu, který:

a)    pozbyl předpoklady pro členství dle článku VI. stanov,

b)    přes písemnou výzvu neuhradil v termínech určených stanovami nebo rozhodnutím členské schůze členské příspěvky,

c)     závažným způsobem porušil stanovy Sdružení, rozhodnutí členské schůze nebo právní předpisy ČR v oblasti předmětu činnosti Sdružení,

d)    členství zaniká k poslednímu dni v roce, ve kterém bylo rozhodnuto členskou schůzí o ukončení členství ve Sdružení. Na období od rozhodnutí do doby zániku členství může členská schůze členství pozastavit.

3.     Zánikem právnické osoby, nebo prohlášením konkurzu na člena Sdružení nebo zastavení konkurzu pro nedostatek majetku. Zánikem právnické osoby zaniká její členství ve Sdružení ke dni nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o výmazu právnické osoby – člena Sdružení z  obchodního  rejstříku či podobného registru.

4.     Vyloučením člena ze Sdružení:

a)    Vyloučením ze Sdružení zaniká členství členovi, který porušil Etický kodex Sdružení způsobem zvlášť závažným nebo opakovaným nebo opakovaně neakceptuje rozhodnutí Etické komise.

b)    Návrh na vyloučení člena podává Etická komise Sdružení představenstvu Sdružení. Představenstvo rozhodne o vyloučení člena ze Sdružení, rozhodnutí představenstva nabývá účinnosti potvrzením jeho rozhodnutí členskou schůzí. V tomto případě členství zaniká dnem potvrzení rozhodnutí představenstva členskou schůzí. V době mezi vydáním rozhodnutí představenstva a přezkoumáním členskou schůzí je členství členovi pozastaveno. Pozastavení členství je účinné ode dne doručení rozhodnutí představenstva o vyloučení člena ze Sdružení danému členovi Sdružení.

c)     Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být přezkoumáno členskou schůzí na jejím nejbližším zasedání. Členská schůze může rozhodnutí představenstva zrušit nebo potvrdit.

 

Pozastavení základního i přidruženého členství:

a)    pozastavení členství znamená, že člen nesmí na určitou dobu vykonávat svá práva jako člen Sdružení. Pozastavit členství ve Sdružení je oprávněno představenstvo na návrh Etické komise v případě, že vzhledem k charakteru porušení Etického kodexu není nutné člena ze Sdružení vylučovat,

b)    pozastavit členství lze maximálně na 12 měsíců,

c)     rozhodnutí představenstva o pozastavení členství přezkoumá členská schůze na svém nejbližším zasedání. Členská schůze může rozhodnutí představenstva zrušit nebo potvrdit. Pokud dojde k potvrzení rozhodnutí představenstva je členství pozastaveno zpětně ode dne doručení rozhodnutí představenstva členovi.

 

Článek IX.

Práva a povinnosti členů

1.     Práva členů Sdružení – člen Sdružení má právo:

a)    účasti na členské schůzi,

b)    účasti na jednáních odborných komisí a dalších hromadných akcích Sdružení,

c)     spolurozhodovat o činnosti Sdružení včetně práva volit a být volen do jeho orgánů,

d)    prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak strategii a program Sdružení,

e)    předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov a dalších dokumentů Sdružení, na přijetí nebo ukončení členství člena,

f)     vyjadřovat se k činnosti Sdružení a jeho orgánů,

g)    být informován o zásadních rozhodnutích představenstva a vyžadovat od Sdružení poskytnutí nebo zprostředkování informací, poradenských a dalších služeb.

Přidruženému členu Sdružení náleží veškerá práva uvedená shora s výjimkou práv uvedených pod písmeny a), c) e).

2.     Povinnosti členů Sdružení –  člen Sdružení je povinen:

a)    řídit se stanovami Sdružení, Etickým kodexem Sdružení, usneseními členské schůze, představenstva a rozhodnutími Etické komise,

b)    platit členské příspěvky a poplatky za poskytnuté služby ve stanovené výši a ve stanovených termínech,

c)     poskytovat orgánům Sdružení veškeré informace, které jsou nezbytné k zabezpečení účelu, cílů, aktivit a činnosti Sdružení, které nejsou v rozporu se zájmy člena,

d)    prosazovat a objasňovat navenek stanoviska Sdružení, pokud vystupuje jeho jménem,

e)    plně respektovat veškeré dohody s třetími stranami uzavřené představenstvem, jakož i rozhodnutí představenstva týkající se členů Sdružení, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

 

 

Článek X.

Orgány

Orgány Sdružení jsou:

a)    členská schůze;

b)    představenstvo;

c)     výkonný ředitel;

d)    předsedové odborných komisí.

 

Článek XI.

Členská schůze

1.     Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení.

2.     Členská schůze se skládá ze všech na ní přítomných členů se základním členstvím.

3.     Členská schůze:

a)    rozhoduje o přijetí a o změnách stanov,

b)    určuje celkovou strategii Sdružení,

c)     volí a odvolává členy představenstva,

d)    volí a odvolává členy Etické komise a Odvolací komise,

e)    schvaluje roční rozpočet a rozhoduje o výši a termínech plateb za poskytované služby na příslušný rok,

f)     schvaluje roční účetní závěrku za uplynulý rok,

g)    schvaluje výroční zprávu o činnosti Sdružení.

h)    určuje hlavní směry činnosti představenstva,

i)      rozhoduje o přijetí nebo ukončení základního i přidruženého členství člena Sdružení,

j)     přezkoumává rozhodnutí představenstva o vyloučení člena Sdružení nebo o pozastavení členství členu Sdružení,

k)    rozhoduje o zániku Sdružení a jeho likvidaci nebo o jeho zrušení bez likvidace,

l)      rozhoduje o členství Sdružení v jiných organizacích,

m)   rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem Sdružení.

 

4.     Počet hlasů při hlasování na členské schůzi:

a)    počet hlasů základního člena Sdružení je odstupňován vždy na kalendářní rok podle procentuálního podílu jeho celkových prodejů humánních léčivých přípravků v České republice na celkových prodejích humánních léčivých přípravků všech členů Sdružení na trhu České republiky,

b)    pro účel rozlišení jsou určující veškeré prodeje člena, vyjádřené v Kč, popsané ve statistickém přehledu společnosti IMS Health pokrývajícím prodeje do veřejných a nemocničních lékáren, včetně přímých prodejů, za období 12 měsíců končící červnem předcházejícím konání členské schůze.

c)     základní člen, jehož prodeje nepřesáhnou 1% celkových prodejů Sdružení, nebo který nemá vykázány v přehledu IMS Health žádné prodeje, má jeden hlas,

d)    základní člen, jehož prodeje dosáhnou 1% a nedosáhnou 5% celkových prodejů Sdružení, má dva hlasy,

e)    základní člen, jehož prodeje dosáhnou 5% a více celkových prodejů Sdružení, má tři hlasy,

f)     přidružený člen Sdružení nemá právo hlasovat na členské schůzi.

 

5.     Účast na členské schůzi:

Každý základní člen Sdružení vykonává svá práva samostatně prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. V případě zastoupení zástupcem musí být plná moc zástupce člena Sdružení:

a)    podepsána statutárním orgánem člena Sdružení v souladu s oprávněním jednat za danou společnost,

b)    musí být doručena předsedajícímu před zahájením členské schůze,

c)     plná moc může být udělena jen na dobu určitou,

d)    tato plná moc bude uložena v dokumentech společnosti a představenstvo sdružení je jí vá­záno, pokud neskončí její platnost nebo nebude-li odvolána písemně zmocnitelem,

e)    základní člen Sdružení je oprávněn na jednání členské schůze zastupovat jiného základního člena Sdružení na základě plné moci. Tato plná moc může být udělena pouze na jednu členskou schůzi a zároveň v ní musí být uveden rozsah zmocnění. Plnou moc je nutné doručit předsedajícímu před začátkem jednání členské schůze.

 

6.     Usnášeníschopnost:

Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů základních členů Sdružení a zároveň minimálně polovina všech základních členů Sdružení. Nebude-li řádně svolaná členská schůze usnášeníschopná, může se konat náhradní členská schůze nejdříve za 60 minut od doby, na kterou byla řádná členská schůze svolána. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných hlasů.

 

7.     Rozhodování

K platnosti rozhodnutí členské schůze jsou nezbytné 2/3 přítomných hlasů základních členů Sdružení s výjimkou rozhodnutí uvedených v článku XI. pod bodem 3, písmeny a), i) a j) kdy je nezbytná dvoutřetinová většina hlasů všech základních členů Sdružení. Pokud základní člen požádá o volbu tajným hlasováním je členská schůze povinna mu vyhovět a o příslušném bodu provést tajné hlasování.

 

 

8.     Řádná členská schůze

a)    členská schůze se koná vždy dvakrát do roka, a to do konce prosince příslušného roku, kde představenstvo předloží návrh činnosti Sdružení a rozpočet na další kalendářní rok. Další členská schůze se bude konat nejpozději do 30. června. Člen­skou schůzi svolává představenstvo a zároveň rozhoduje o termínu a místě jejího konání. Neučiní-li tak, mohou členskou schůzi svolat základní členové Sdružení představující alespoň deset procent hlasů. V tomto případě podepisuje pozvánku zástupce představující alespoň deset procent hlasů základních členů Sdru­žení,

b)    řádnou členskou schůzi řídí předseda představenstva Sdružení nebo jím pověřený jiný člen představenstva nebo výkonný ředitel Sdružení. Členská schůze je řádně svolána písemnou pozvánkou, která musí být základním členům Sdružení odeslána nejpozději do 14 dnů před termínem jednání členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat den, hodinu, místo jed­nání, program jednání a musí být podepsána předsedou představenstva nebo jeho zástupcem vyplývajícím ze stanov nebo z jednacího řádu představenstva. Členská schůze může jednat pouze o těch bodech programu, které jsou obsaženy v po­zvánce na členskou schůzi,

c)     kterýkoliv ze základních členů Sdružení může požádat představenstvo alespoň 3 dny před termínem konání schůze o doplnění programu člen­ské schůze. O konečném programu členské schůzce, včetně doplnění těchto dodatečných návrhů, rozhoduje členská schůze na začátku svého zasedání nadpoloviční většinou přítomných hlasů,

d)    doplnění programu jednání v průběhu konání členské schůze je možné pouze se souhlasem 2/3 přítomných hlasů základních členů Sdružení.

 

9.     Mimořádná členská schůze

Mimořádná členská schůze musí být svolána představenstvem:

a)    na základě jeho rozhodnutí; nebo

b)    na žádost třetiny základních členů Sdružení.

Na programu mimořádné členské schůze mohou být pouze záležitosti, kvůli kterým byla schůze svolána. Svolání a jednání členské schůze se řídí stejnými pravidly jako řádná členská schůze s tím, že musí být svolána písemnou pozvánkou odeslanou základním členům Sdružení nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem jednání mimořádné členské schůze.

 

10.  O jednání členské schůze se vyhotovuje zápis, který musí být doručen základním členům Sdružení do 15 pracovních dnů po ukončení členské schůze.

 

Článek XII.

Představenstvo

1.     Představenstvo je statutárním orgánem Sdružení.

2.     Představenstvo má devět (9) členů.

3.     Představenstvo je voleno členskou schůzí z řad základních členů Sdružení a členskou schůzí může být i odvoláno. Jednotliví členové představenstva mohou být zvoleni opakovaně.

4.     Funkční období představenstva resp. jeho jednotlivých členů je 2 roky.

5.     Člen představenstva má právo odstoupit ze své funkce. Odstoupení z funkce člena předsta­venstva je účinné ke dni doručení odstoupení představenstvu Sdružení. Vedle odstoupení člena představenstva členství v představenstvu automaticky zaniká ukončením pracovního nebo obdobného poměru člena představenstva v členské firmě, odvoláním členskou schůzí nebo úmrtím.

6.     V těchto případech je předsta­venstvo povinno navrhnout členské schůzi doplnění počtu členů představenstva. Na přechodnou dobu do konání členské schůze může představenstvo do nejvýše dvou uvolněných míst člena představenstva kooptovat, přičemž kooptovaný člen představenstva vstupuje do funkčního období předchozího člena představenstva. Jeho funkční období tedy zaniká dnem, kdy by zanikl mandát předchozímu členovi představenstva.

7.     Schůze představenstva se koná minimálně čtyřikrát do roka. Schůzi představenstva svolává její předseda nebo místopředseda a zároveň rozhoduje o termínu a místě jejího konání. Schůze je řádně svolána písemnou pozvánkou (včetně možnosti rozeslat e-mailem), která musí být členům představenstva odeslána minimálně 5 pracovních dní před plánovaným termínem. Pozvánka na schůzi musí obsahovat den, hodinu, místo jed­nání a plánovaný program jednání.

8.     Kterýkoliv ze členů předsednictva může požádat představenstvo alespoň 2 dny před termínem konání schůze o doplnění programu. O konečném programu jednání představenstva rozhoduje představenstvo na začátku svého zasedání nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

9.     Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomno minimálně 5 členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý z členů představenstva má 1 hlas, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy.

10.  Představenstvo zejména:

a)    realizuje veškerá usnesení členské schůze,

b)    rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze,

c)     předkládá návrhy k rozhodnutí členské schůzi a zajišťuje jejich realizaci prostřednictvím svého předsedy,

d)    předkládá členské schůzi návrh pravidel a plánu své činnosti,

e)    předkládá členské schůzi návrh rozpočtu sdružení pro daný rok,

f)     předkládá členské schůzi návrh na výši členských příspěvků a plateb za poskytované služby a na způsoby jejich hrazení pro daný rok,

g)    řídí a zajišťuje veškeré činnosti Sdružení v obdobích mezi členskými schůzemi,

h)    zodpovídá za hospodaření Sdružení,

i)    schvaluje plán práce výkonného ředitele Sdružení a rozhoduje o rozsahu pravomocí na něj delegovaných,

j)     rozhoduje o nakládání s movitým majetkem,

k)    rozhoduje o pozastavení členství ve Sdružení a navrhuje vyloučení člena Sdružení,

l)    přijímá informace o pokračování v členství přidružených členů Sdružení (viz čl. VI. odst. 5.1.)

11.  Předseda představenstva může být zvolen maximálně ve dvou po sobě následujících funkčních obdobích. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva přebírá povinnosti a odpovědnost místo­před­seda představenstva a v rozsahu zmocnění představenstvem výkonný ředitel.

 

Článek XIII.

Výkonný ředitel

1.     Výkonný ředitel je výkonným orgánem Sdružení, zabezpečuje práce, kterými se realizují úkoly související s předmětem činnosti a cíli Sdružení.

2.     Zabezpečuje potřebné organizačně – technické a administrativní práce související s činností členské schůze, představenstva a odborných komisí, zejména pozvánky na jednání, zápisy z jednání, účetnictví a.j.

3.     Jedná jménem sdružení při zabezpečování úkolů, které mu uložilo představenstvo. Náklady, které vynakládá na činnost sdružení, nesmějí přesahovat rámec schváleného rozpočtu pro příslušný rok.

4.     O výběru výkonného ředitele rozhoduje představenstvo, předseda představenstva s ním uzavírá pracovní smlouvu.

 

Článek XIV.

Odborné komise

1.     Představenstvo stanoví počet odborných komisí a vymezuje náplň jejich činnosti.

2.     Úkolem komisí je zejména:

a)    vypracovávat odborná stanoviska v okruhu své působnosti, vycházející z celkové strategie Sdružení,

b)    prosazovat tato stanoviska navenek s cílem dosažení cílů Sdružení,

c)     spolupracovat s obdobnými organizacemi a jejich komisemi v ČR a v zahraničí,

d)    udržovat stálý kontakt s orgány veřejné správy a samosprávy.

3.     Členové Sdružení mohou podle svého zaměření jmenovat do každé z odborných komisí své zástupce, z nichž jen jeden má právo hlasovat, s výjimkou Etické a Odvolací komise, kam mohou jmenovat své zástupce pouze základní členové Sdružení. Zástupcem člena Sdružení je osoba jednající na základě plné moci podepsané statutárním orgánem člena Sdružení. Člen se zavazuje:

a)      seznámit svého zástupce se stanovami Sdružení a dalšími předpisy Sdružení;

b)      zajistit, aby zástupce přebral závazek nesdělit třetím osobám jakékoliv informace získané při zastupování člena Sdružení, a to po celou dobu zastupování a po dobu dvou let po ukončení zastupování;

c)      zajistit, aby zástupce současně nezastupoval v obdobném předmětu činnosti třetí osobu, která není členem Sdružení.

4.     Složení, funkční období a volba resp. jmenování členů Etické komise a Odvolací komise jsou stanoveny Jednacím řádem Etické komise Sdružení.

5.     Funkční období ostatních komisí je shodné s funkčním obdobím představenstva.

6.     Na ustavující schůzi volí členové komisí ze svého středu předsedu a případně i místopředsedu, kteří jsou ve svých funkcích potvrzeni nejbližším zasedáním představenstva. V případě, že o to požádají alespoň tři (3) členové komise, je možno zvolit předsedu i místopředsedu korespondenční volbou, a to prostřednictvím e-mailu. V tomto případě posílají hlasující svou volbu na e-mail výkonného ředitele Sdružení případně jím pověřené osoby a na volbu musí být poskytnuto minimálně 5 pracovních dní. Za funkcionáře odborné komise je pak zvolen ten kandidát, který dostane většinu hlasů volby se účastnících členů komise.

7.     Předseda i místopředseda komise mají právo odstoupit ze své funkce. Odstoupení z funkce je účinné ke dni doručení odstoupení představenstvu Sdružení. Vedle odstoupení předsednictví nebo místopředsednictví komise automaticky zaniká ukončením pracovního či obdobného poměru dané osoby v členské firmě, která jej do funkce nominovala nebo úmrtím. V těchto případech je daná odborná komise povinna bez zbytečného odkladu zvolit nového předsedu nebo místopředsedu.

8.     Předsedové a případně místopředsedové komisí jsou oprávněni za Sdružení:

a)  podepisovat odborná stanoviska,

b)  jednat s třetími stranami v okruhu působnosti příslušné komise.

 

Článek XV.

Sekretariát

Sekretariát, který slouží k zajištění činnosti Sdružení, zřizuje představenstvo Sdružení. Za provoz a činnost sekretariátu odpovídá v plném rozsahu výkonný ředitel.

 

Článek XVI.

Právní úkony

1.     Sdružení zastupuje navenek vůči třetím osobám předseda představenstva nebo kterýkoliv místopředseda představenstva a to každý samostatně, nebo výkonný ředitel na základě písemného zmocnění.

2.     Na základě rozhodnutí představenstva může předseda představenstva zmocnit výkonného ředitele Sdružení k jednotlivým úkonům.

3.     Podepisování za Sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Sdružení připojí svůj podpis předseda představenstva nebo kterýkoliv místo­předseda představenstva, nebo výkonný ředitel na základě písemného zmocnění.

 

Článek XVII.

Členské příspěvky

Členský příspěvek, bez ohledu na typ členství (viz. čl. VI. odst. 5 těchto stanov), pro každý kalendářní rok činí 30.000 Kč. Každý člen je povinen jej uhradit do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

 

Článek XVIII.

Majetkové poměry

1.     Finančním rokem se rozumí kalendářní rok.

2.     Finančními prostředky Sdružení jsou členské příspěvky, úhrady za poskytované služby, dary a dotace. O způsobu a výši úhrad rozhodne členská schůze.

3.     Sdružení se může ucházet o udělení grantů na základě projektů schválených představenstvem.

4.     Rozpočet pro daný finanční rok předkládá představenstvo ke schválení členské schůzi, která se koná vždy do konce předchozího roku.

5.     Členská schůze stanoví výši dalších plateb pro kalendářní rok na základě schváleného rozpočtu, předloženého představenstvem.

6.     Poplatky za účast členů Sdružení v kurzech, seminářích, na stážích organizovaných Sdružením uhradí jednotliví členové, není-li úhrada předem zahrnuta v rozpočtu.

7.     Za mimořádné vyžádané služby zajišťované Sdružením ve prospěch člena je tento člen povinen Sdružení zaplatit částku v dohodnuté výši a termínech.

8.     O nakládání s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze, o nakládání s movitým majetkem rozhoduje představenstvo.

9.     V souvislosti se zánikem jakéhokoliv typu členství nemá žádný člen právo na žádné majetkové vypořádání.

 

Článek XIX.

Zrušení a likvidace

1.     O zrušení Sdružení vždy rozhoduje členská schůze.

2.     Sdružení zaniká výmazem ve spolkovém rejstříku na základě rozhodnutí členské schůze.

3.     Členská schůze může rozhodnout o zrušení Sdružení s právním nástupcem nebo zrušením s likvidací.

4.     V případě likvidace Sdružení bude likvidační zůstatek rozdělen mezi základní členy poměrným dílem, odvozeným od výše uhrazeného členského příspěvku v posledním ukončeném finančním roce.

5.     Vypořádání majetku a likvidace Sdružení se provádí podle obecně závazných právních předpisů.

6.     Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy Sdružení na základě rozhodnutí členské schůze.

 


 

 

 

V Praze dne 15. 6. 2016

Za správnost:

 

 

 

 

PharmDr. Jiří Havránek                                                 Mgr. Martin Mátl

Předseda představenstva ČAFF                                      Výkonný ředitel ČAFF