Zdravé konkurenční prostředí je nezbytné pro zachování a rozvoj výroby léčiv v EU a je klíčové pro zajištění přístupu pacientů k léčbě, říká ČAFF

Šíření Covidu-19 upozornilo na problémy vyplývající z globalizace a závislosti na třetích zemích v otázce zajištění dodávek léčiv. Na druhou stranu ale také ukázalo schopnost stávající výrobní kapacity v EU násobně navýšit dodávky léků potřebných během krize. EU na tuto skutečnost reaguje strategií, která by měla zmírnit vazbu s třetími zeměmi a zvýšit odolnost dodavatelských řetězců v Evropě. Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) podporuje záměr EU. Pro jeho realizaci vidí jako nezbytné vytvořit podmínky, které budou stimulovat a pomohou udržet stávající investice do výroby. Prioritou ČAFF je přispět k zachování a posílení konkurenceschopnosti výroby léčiv v Evropě, z čehož by měli profitovat zejména pacienti.

V současné době probíhá v Evropské unii příprava strategie pro farmaceutický průmysl, která se bude, i kvůli koronavirové krizi, zaměřovat na posílení odolnosti EU v otázce zajištění léčiv pro pacienty. Koronavirová pandemie, která významně zasáhla do farmaceutického a zdravotnického odvětví, byla také důvodem vzniku nevládní iniciativy EU4Health. Ta chce poskytnout zemím EU finanční prostředky a pomoci připravit Evropu na případné přeshraniční zdravotní hrozby vytvořením dostatečných rezerv v případě krize. V neposlední řadě je ambicí EU4Health také zvýšení dostupnosti léčiv a zdravotnických prostředků.

 Požadavky ČAFF na EU4Health

Česká republika má dlouholetou a silnou tradici ve výrobě generických léčivých přípravků. Posílení odolnosti EU v otázce zajištění léčiv pro pacienty je proto pro český farmaceutický průmysl prioritou číslo jedna. „Chceme, aby iniciativa EU4Health podporovala především odolnost dodavatelských řetězců a zajištění dostupnosti léků pro pacienty. Dalšími důležitými body jsou investice do rozvoje a zvyšování konkurenceschopnosti z globálního hlediska, schopnost firem flexibilně uzpůsobit výrobu léků aktuálním potřebám v konkrétní krizi, podpořit digitalizaci a optimalizaci schvalovacích procesů nebo výběr léčivých přípravků na základě širších kritérií, než je pouze jejich cena,“ říká Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

 Tlak na nízké ceny léků

Právě cena jako jediné kritérium při výběru léků je často zmiňován při diskuzích o soběstačnosti Evropy v oblasti farmaceutického průmyslu. Současná cenová politika je totiž jedním z hlavních důvodů, proč se velká část dodavatelských subjektů nachází mimo EU, což platí nejen pro ČR. „Opatření a nástroje, které se využívají v EU, např. výběrová řízení, regulační prostředí v lékové oblasti či případná státní pomoc by měly být upraveny tak, aby stimulovaly investice do výrobní kapacity. Připravovaná strategie by se měla zaměřit na základní příčiny problému s dostupností léčiv, kterým je současná prioritizace nákupů za co nejnižší ceny. Cílem by mělo být vytvoření udržitelného a zdravého konkurenčního prostředí a celková optimalizace evropského regulačního rámce,“ vysvětluje za ČAFF Martin Mátl.

Strategie pro farmaceutický průmysl

V rámci nové průmyslové strategie EU se připravuje také dílčí strategie pro farmaceutický průmysl. Ta si klade za cíl jak zlepšení a zrychlení přístupu pacientů k bezpečným a dostupným lékům, tak podporu inovací. V současné době probíhá k farmaceutické strategii veřejná konzultace. Farmaceutické firmy v Česku (ČAFF) jednají v souladu s kroky Medicines for Europe (MFE), organizací, která zastupuje generický průmysl napříč celou Evropou. Jejím cílem je udržet dostupnost a kvalitu generik a biosimilars pro pacienty na celém evropském kontinentu.

„Jsme přesvědčeni, že EU by měla zajistit stávající a podpořit nové investice do výroby generických léčiv a biosimilars tím, že zavede udržitelná pravidla pro lékovou regulaci a nové způsoby cenové a úhradové regulace. Priority farmaceutické strategie by měly cílit na dostupnost léků a udržitelnost zdravotních systémů,“ uvádí dále Mátl.

Pro zajištění rovného přístupu k lékům v celé EU je důležité udržovat konstruktivní dialog mezi výrobci, komisí a národními vládami. „Zmíněné strategie a programy jsou unikátní příležitostí, jak pomoci České republice a celé EU ve zmírnění dopadů budoucích zdravotních krizí nebo pandemií; věříme, že vláda tuto příležitost plně využije. Členské společnosti ČAFF poskytnou veškerou potřebnou součinnost pro získání této pomoci,“ dodává Mátl.

Členské firmy ČAFF:

Kontakt:
Martin Mátl
Výkonný ředitel ČAFF
Tel.: +420 603 835 225
E-mail: martin.matl@caff.eu      

Markéta Hellingerová
FleishmanHillard
Tel.: +420 731 122
Email:hellingerova@fleishman.com