Co je Česká asociace farmaceutických firem

5. 3. 2020 Zdravézprávy.cz

(red)

Česká asociace farmaceutických firem [ČAFF] sdružuje od roku 2000 hlavní výrobce generických a biosimilárních léků v České republice. Je členem evropské asociace farmaceutických firem Medicines For Europe [MfE].

Česká asociace farmaceutických firem [člen MfE] sdružuje cca dvě desítky farmaceutických společností, které v České republice zaměstnávají více než 4 400 lidí. Na tuzemský trh tyto firmy každoročně dodají v průměru cca 119 miliónů lékových balení. Podle zástupců asociace tak každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v ČR, dodávají firmy sdružené v asociaci.

Řádní členové ČAFF

Accord Healthcare

Adamed Czech Republic s.r.o.

Angelini Pharma Česká Republika s.r.o.

DESITIN PHARMA, spol. s r.o.

Egis Praha, spol. s r.o.

Ewopharma, spol. s r.o.

Fresenius Kabi

G.L. Pharma Czechia, s.r.o.

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

KRKA ČR, s.r.o.

Medochemie Bohemia s.r.o.

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

PRO.MED.CS Praha a.s.

Sandoz s.r.o.

STADA PHARMA CZ s.r.o.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Zentiva k.s.

Statutárním orgánem ČAFF je představenstvo. Součástí struktury ČAFF jsou i odborné komise zaměřené na jednotlivé oblasti aktivit ČAFF. V čele asociace stojí výkonný ředitel Mgr. Martin Mátl. Ten dlouhá léta působil jako člen představenstva České lékárnické komory [ČLnK] a ředitel odboru farmacie na Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Česka asociace farmaceutických firem a její cíle

Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR a udržitelnost zdravotního systému. Soustředí se proto na podporu rozvoje generických a biosimilárních léčivých přípravků, jež představují stejně bezpečné a účinné obdoby originálních léků.

Piority ČAFF

Maximální dostupnost generických a biosimilárních léků pro pacienty a s tím spojená udržitelnost zdravotnického systému.

Předvídatelnější systém regulace cen a úhrad léčivých přípravků, který bude výrobce motivovat k uvádění nových léků na trh.

Zvyšování povědomí o přínosech generických a biosimilárních léků pro pacienty a zdravotnický systém mezi laickou i odbornou veřejností.

Transparentní spolupráce členských firem s lékaři a zdravotnickými zařízeními.
Boj proti padělkům léků.

Podle zástupců asociace předností těchto léků je až o 90 procent nižší cena. Generika a biosimilars tak snižují náklady na léčbu a zároveň ji zpřístupňují většímu počtu pacientům.

ČAFF proto usiluje o konstruktivní dialog s představiteli státní správy a zdravotnického systému, plátci, lékaři a pacienty. A to zejména o relevantních systémových opatřeních, která zajišťují dostupnost generických a biosimilárních léků v ČR.

Forma a stanovy ČAFF

Česká asociace farmaceutických firem je zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno na časově neomezenou dobu podle ustanovení § 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to zakladatelskou smlouvou ze dne 23. listopadu 2000. Sdružení bylo dne 12.1.2001 zaregistrováno Úřadem městské části Praha 1 pod registračním číslem 25.

Orgány ČAFF

Členská schůze

Představenstvo

Výkonný ředitel

Předsedové odborných komisí

Předmětem činnosti Sdružení je sjednocovat na základě společných zájmů právnické osoby, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem, propagací a marketingem humánních léčivých přípravků, zejména generických, informatikou v oblasti farmaceutického průmyslu a užitím léčivých přípravků. Cílem Sdružení je stát se širokým reprezentantem farmaceutických společností působících v České republice.

Každý člen ČAFF se zavazuje dodržovat platnou legislativu Evropské unie, obecné závazné právní předpisy České republiky a řídit se Stanovami ČAFF a Etickým kodexem ČAFF. Fungování sdružení ČAFF určují jeho stanovy.

Česka asociace farmaceutických firem a její kodex

Etický kodex ČAFF implementuje požadavky EGA Code of Conduct on Interactions with Healthcare Community, jak byl schválen Generálním shromážděním EGA dne 9. prosince 2014. V souladu s uvedeným dokumentem zachovává Etický kodex ČAFF vlastní přísnější regulaci tam, kde taková přísnější regulace vychází z aplikovatelných právních předpisů nebo z dosavadní praxe ČAFF.

Přijetí a dodržování Etického kodexu ČAFF je podmínkou členství v České asociaci farmaceutických firem. Každý člen se musí Etickým kodexem ČAFF řídit co do jeho litery i jeho smyslu. Etický kodex ČAFF je dozorován a spravován Etickou komisí ČAFF, která dohlíží na dodržování Etického kodexu ČAFF členy. Farmaceutické společnosti, které nejsou členy ČAFF, jsou vyzývány, aby přijaly a dodržovaly tento Etický kodex ČAFF.

Lucie Fričová