Jedním z hlavních cílů ČAFF je kultivace podnikatelského prostředí v oboru farmacie a garance etických, legálních a transparentních postupů při působení členských firem na tuzemském trhu.

 

Přísně nastavené standardy v této oblasti jsou proto klíčovou podmínkou členství v ČAFF. Pravidla, která jsou zakotvena v Etickém kodexu asociace, vycházejí z principů zastřešující evropské asociace Medicines for Europe (MfE) a v řadě ohledů jdou nad rámec stávající české legislativy.

Spolupráce s lékaři, zdravotnickými institucemi a odborníky

Spolupráce se subjekty, které mohou mít podstatný vliv na úspěch konkrétních medicínských přípravků na trhu je klíčovou oblastí, na kterou se zaměřuje Etický kodex ČAFF. V něm jsou detailním způsobem stanoveny transparentní postupy pro provádění odborných studií a průzkumů, darování grantů a sponzoringu ze strany členských farmaceutických firem směrem k lékařům a zdravotnickým odborníkům a institucím.

Základním pravidlem je, že jakékoli finanční plnění ze strany farmaceutické firmy nesmí být podmíněno množstvím předepsaných nebo vydaných léčivých přípravků. Taxativně jsou též uvedeny účely, na které mohou být poskytovány granty a sponzorské dary.

Certifikace obchodních zástupců členských firem

Na základě Etického kodexu ČAFF jsou obchodní zástupci členských společností, včetně zaměstnanců vázaných smlouvou se třetími stranami, a všichni ostatní zástupci společností, kteří kontaktují zdravotnické odborníky, lékárny, nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení v souvislosti s propagací obchodních přípravků, povinni být plně obeznámeni se skutečnostmi uvedenými v Etickém kodexu ČAFF.

Etický kodex ČAFF členským společnostem dále stanovuje povinnost certifikace jejich obchodních zástupců. Certifikaci lze získat pouze absolvováním speciálního školení, v rámci kterého uchazeč získá znalosti z oblasti farmakologie, práva upravujícího pohyb léčivých přípravků na trhu České republiky, regulaci reklamy a propagace léčivých přípravků v právní i etické podobě. Osvojení výše uvedených znalostí musí uchazeč následně potvrdit v povinném testu. V případně úspěšného složení pak obdrží na dobu 5 let certifikaci pro výkon činnosti obchodního zástupce členské společnosti ČAFF.

Certifikovaní obchodní zástupci členských společností ČAFF proto disponují dostatečnými profesionálními znalostmi k tomu, aby byli schopni podat přesný a úplný souhrn údajů o léčivých přípravcích, které propagují, za současného dodržení vysokého etického standardu.

Zavedení povinné certifikace obchodních zástupců je logickým vyústěním kontinuální snahy ČAFF o transparentní a kultivované tržní prostředí.

Spolupráce mezi společností a odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi

V souladu s etickým kodexem evropské asociace Medicines for Europe obsahuje etický kodex ČAFF pravidla pro zveřejňování informací o spolupráci mezi farmaceutickými společnostmi a odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi. Podle těchto pravidel je rok 2017 prvním sledovaným obdobím a tato nasbíraná data budou zveřejněna na stránkách ČAFF v první polovině roku 2018.